Algemene informatie:
 
Allereerst de vrije vrijdagen in het schooljaar 2017-2018:

1.  29 september 2017
2.  22 december 2017
3.  25 mei 2018
4.  1 juni 2018
5.  8 juni 2018
6.  15 juni 2018
7.  22 juni 2018
8.  29 juni 2018

Daarnaast zijn er ook studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn:

-  dinsdag 12 september 2017
-  woensdag 6 december 2017
-  dinsdag 20 februari 2018
-  vrijdag 30 maart 2018
-  dinsdag 22 mei 20181. Algemene praktische punten.
2. Dagindeling
3. Kinderen met speciale zorg
4. Registratie kinderdagboek
 
1. Algemene praktische punten.
 
Vanaf 8.15u. ’s morgens kan je kind in de klas terecht. De leerkracht is dan aanwezig.
’s Middags moet je kind op de speelplaats achter de witte lijn spelen totdat de bel gaat
(om 13.15) en de meester je kind komt ophalen.
Dus niet bij de deur staan wachten, maar achter de witte lijn gaan spelen.
 
Kinderen die gedurende het schooljaar instromen, mogen de dag nadat ze 4 jaar zijn
geworden, met hele dagen naar school. Voordat ze instromen hebben ze een aantal
oefenmomenten. Verder zijn de kleuters allemaal op vrijdagmiddag vrij en nog 8 hele
vrijdagen. Voor de juiste data kun je kijken op de jaarkalender en/of in de maandbrief.
 
Kinderen kunnen tussen de middag overblijven. Meer informatie over TSO De Kempen is te vinden op de website: www.tsodekempen.com. Hier kunt u ook het inschrijfformulier voor het overblijven vinden. Op het inschrijfformulier staat de prijs genoemd.
 
Als je je kind ziek wilt melden kan dat ’s morgens telefonisch. Je kunt ook de leerkracht even
een appje sturen (gsm Frans: 0623780852).
 
Moet je kind naar de dokter, tandarts of ziekenhuis dan kun je dit melden bij de leerkracht.

 
Op onze school gebruiken we de methode Vreedzame School. Hier leren de kinderen om op
een goede manier om te gaan met anderen, om te gaan met gevoelens, respect hebben voor
anderen en de omgeving e.d.
Een voorbeeld hiervan is dat we ruzie/onenigheid oplossen door erover te praten en niet
door te slaan, ook niet terugslaan. Het is fijn als we hierin met de ouders op één lijn staan.
 
Onder respect voor de omgeving verstaan we ook het schoon achterlaten van onze toiletten.
Als kinderen een ongelukje hebben gehad kunnen ze dit even aangeven bij de meester. Het is
voor de leerkrachten erg prettig als de kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen.
 
Als je kind een cadeautje wil maken voor de verjaardag van vader, moeder, opa of oma kan dat.
Wij willen je dan vragen of je deze verjaardagen even invult op onze verjaardagskalender.
Dit kun je doen aan het begin van het schooljaar. Ook voor speciale gelegenheden mag je kind
een wensje of cadeautje maken. Wil een kind iets maken voor broertje of zusje, peettante of
–oom, dan mag het altijd een tekening maken, maar we pakken het dan niet in.
 
Wanneer uw kind zelf jarig is mag je als ouder de verjaardag mee komen vieren. Er mogen dan
ook foto’s gemaakt worden. Graag de traktatie klein houden. Uitnodigingen voor kinderfeestjes
niet via school verspreiden.
 
De kinderen krijgen geregeld post mee naar huis. We proberen zoveel mogelijk de post op
woensdag mee te geven.
Elke laatste vrijdag van de maand krijgen jullie via de mail de kalender voor de volgende
maand toegestuurd. Is er overig, belangrijk nieuws, dan krijgen jullie deze ook via de mail.
 
Alle kinderen hebben een portfolio. De kinderen mogen er zelf werkjes in stoppen waar ze
trots op zijn en de leerkracht stopt er dingen in. Omdat het ene kind wat meer of iets
anders maakt dan een ander kind zit er dus niet bij alle kinderen hetzelfde in. Tijdens de
presentatieavonden worden deze, samen met het kind, ingekeken en besproken. Op het
einde van het schooljaar krijgt uw kind de werkjes mee naar huis.
 
De kinderen van onze school worden op cognitief terrein o.a. gevolgd door het CITO-
leerlingvolgsysteem. Groep 1 en 2 krijgen  CITO-toetsen: “taal voor kleuters” en
“rekenen voor kleuters”.  Groep 1 krijgt alleen de toetsen op het eind van het
schooljaar (E1), zodat we vanaf het begin van het nieuwe schooljaar met een handelingsplan
kunnen gaan werken.  De kinderen van groep 2 krijgen in januari de beide toetsen (M2)
en in mei/juni nog een keer (E2). In sommige gevallen worden hier ook de najaarskinderen
van groep 1 meegenomen.
Verder krijgen de kinderen van groep 2 tweemaal per jaar de digitale toets“beginnende
geletterdheid”. Dit is een screeningsinstrument om te signaleren of kinderen een risico
lopen m.b.t. leesproblemen. 
Kinderen van groep 2 worden door de schoolarts (GGD) en een MRT-leerkracht bekeken.
U krijgt hierover van te voren bericht.
Voor de ouders hebben wij informatiemomenten, waarvan het eerste spreekuur bedoeld
is voor alle ouders. Dit noemen wij het verwachtingengesprek. In november is de eerste
presentatieavond. U wordt dan niet meer alléén uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht.
U komt samen met uw kind naar school voor een presentatiespreekuur. We verwachten
tenminste één ouder en uw kind.
De leerkracht vertelt in het kort het lesprogramma van de afgelopen periode (= acht weken).
Kinderen presenteren de resultaten van het ontwikkelingsgericht werken. Samen duurt dit
zo'n 20 tot 30 minuten. Daarna gaat u met uw kind het werk bekijken. U stelt daarbij open
vragen (Wat heb je gedaan met spelling? Wat vond je moeilijk? etc.) en uw kind vertelt
daarbij volop. In de komende periode gaan we met kinderen deze gesprekken oefenen.
U krijgt ook nog aanvullende informatie om de juiste vragen te stellen. De groepsleerkracht
van uw kind loopt rond en kan u eventueel te woord staan. Als het werk van uw kind voldoende
besproken is, gaat u naar de groepsleerkracht en levert de spullen in.
Op deze manier betrekken we u en uw kinderen veel meer bij het onderwijs. U krijgt betere
informatie en thuis krijgt u andere gesprekken over de schoolse bezigheden.
Deze presentatiespreekuren doen we twee keer in dit schooljaar nl. in oktober en in maart.
De spreekuren in januari en juni blijven nog in de oude stijl.
Bij deze spreekuren kun je d.m.v. een inschrijfformulier aangeven of je een leerkracht wilt
spreken en op datzelfde formulier kan ook de leerkracht aangeven dat die de ouders wil spreken.
Voor de spreekuren plannen we 15 minuten per kind. Mocht er iets zijn waar je mee zit, ook al
lijkt het onbelangrijk, kom er gewoon mee. Wacht niet tot het spreekuur, maar maak een
afspraak voor na school; dus niet ’s ochtends tijdens de inloop het probleem bespreken.
Korte mededelingen kunnen natuurlijk wel ’s ochtends.
We laten na elke vakantie alle kinderen controleren op hoofdluis door, hiervoor speciaal
aangestelde, ouders. Blijkt het dat je kind hoofdluis heeft, dan word je daarvan in kennis
gesteld door onze directeur. Alle gevallen worden discreet behandeld. Inmiddels hebben
alle kinderen op onze school een luizencape.
 
2. Dagindeling
8.15u. – 8.45u. Inloop.
De kinderen kiezen een kleine activiteit. Doordat niet iedereen tegelijk binnen komt is er
gelegenheid voor persoonlijke aandacht voor kinderen of korte vragen/mededelingen van ouders.
8.45u. – 9.15u. Kringactiviteit.
(gesprek, voorlezen, muziek, drama, versje, voorbereidend rekenen en lezen, tv, Vreedzame School)
9.15u. – 10.00u. Speelwerkuur of spel binnen/ buiten.
Speelwerkuur. De kinderen maken een keuze uit het aanbod, de leerkracht observeert of ze
ingaan op het aanbod, hoe ze dit doen en of ze extra hulp nodig hebben. Het aanbod ligt binnen
een bepaald thema waarbij de betrokkenheid van de kinderen hoog is, de opdrachten zullen hen
dan aanspreken en gaan ze dus in op het aanbod.
De leerkracht observeert of kinderen inderdaad ingaan op het aanbod, hoe ze dit doen en helpt
hen waar dit nodig is. De observaties worden genoteerd in het kinderdagboek.
10.00u. – 10.15u. Fruit eten.
Met ingang van het schooljaar 2009-2010 hebben we op de hele school de afspraak om alleen
fruit/groente mee te nemen, dus geen koek of drinken. De kinderen kunnen altijd water drinken.
10.15u. – 10.30u. Pauze.
De kinderen van de onder- en bovenbouw spelen gescheiden, er surveilleert een leerkracht bij
elke bouw.
10.30u. – 11.30u. Speelwerkuur of spel binnen/buiten
Spel buiten. Met karren, zandbakspullen, fietsjes, kruiwagens, enz.
Spel binnen. In de speelzaal van de Smis met klim- en klautermateriaal, tikspelletjes, ballen etc.
(op maandag- en op dinsdagmorgen). Ieder kind heeft een eigen gymtas met hierin alleen
gymschoenen. Graag op maandag en dinsdag je kind "gemakkelijke" kleding en schoenen
(klitterband) aandoen. De tas blijft op school hangen.
We willen de ouders vragen om zelf voor een tas te zorgen.
’s Middags herhaalt zich deze dagindeling (alleen kortere speltijden).
In afspraak met de leidsters van Nummer Een zijn er enkele momenten waarop we
samen met de peuters buiten spelen. Ook binnen enkele thema’s wordt deze samenwerking
geïntensiveerd.
 
3. Kinderen met speciale zorg
Wanneer je vragen hebt over je kind (of iets anders) kom a.u.b. naar school toe.
Wacht niet tot het probleem een berg is, kom meteen wanneer je zich ergens zorgen
over maakt. Dan zoeken we samen naar een oplossing.
Regelmatig hebben we leerling-, en groepsbesprekingen. In de groepsbespreking wordt
de hele groep besproken en in de leerlingbespreking worden, samen met de interne begeleider en de leerkracht de kinderen besproken waar we nog vragen over hebben. U wordt hierover ingelicht.
Wanneer wij bij een kind zorg constateren (gedragsmatig, sociaal/emotioneel, op leergebied)
observeren we het kind extra, bieden het betreffende kind extra hulp en wanneer het kind
langdurig extra hulp nodig heeft van de leerkracht stellen we een handelingsplan op. Wanneer
wij er zelf niet uitkomen aangaande de specifieke vragen van een kind, kunnen we hulp vragen
aan onze interne begeleider.
Nogmaals, wanneer u zich zorgen maakt om je kind, kom naar school. Wacht niet tot het spreekuur.
Spreek ons ’s morgens even aan voor het maken van een afspraak.
 
4. Registratie kinderdagboek
Om alle kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling, hebben wij voor elk kind een
kinderdagboek aangelegd. (volgens het HOREB-model)
De observaties komen in het kinderdagboek en bevatten de volgende categorieën:
  • Spelactiviteiten
  • Constructieve en beeldende activiteiten
  • Gespreksactiviteiten
  • Lees- en schrijfactiviteiten
  • Reken- en wiskundeactiviteiten
Voorafgaande aan een thema wordt er altijd een themaplanning gemaakt. Hierbij kijken
we altijd wat we gedurende het thema gaan observeren en registeren in het kinderdagboek.
Bijvoorbeeld de thema’s Sinterklaas en circus, lenen zich uitstekend voor het observeren
van de spelontwikkeling. Zo kijken we tijdens het thema de bibliotheek naar de lees- en 
schrijfontwikkeling.
Natuurlijk worden andere opvallende zaken tussentijds genoteerd.
We streven er naar om aan het einde van het schooljaar een compleet beeld te hebben
van elk kind op alle ontwikkelingsgebieden.
 
Van al deze gegevens wordt een verslag gemaakt dat het kind, samen met zijn of haar
portfolio, op het einde van het schooljaar mee naar huis krijgt. Ook worden de belangrijkste
gegevens meegenomen in de overdracht naar de volgende leerkracht.
 
Zijn er nog vragen en/of opmerkingen, aangaande het groepsgebeuren, dan kun je deze altijd
kwijt op het volgende mailadres: fvdborne@kempenkind.nl